close

Võimalik, et olete valel OBO-Bettermanni veebilehel. Te võite valida järgmiste riikide vahel:

Data protection declaration

Data protection declaration

A. Andmetöötluse üldpõhimõtted meie veebilehel

1. Andmekaitsedeklaratsiooni ese

Ettevõttel OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG (edaspidi ka: OBO) on hea meel, et tunnete huvi meie internetisisu ja veebilehe pakkumiste vastu.

Teie isikuandmete kaitse on meie jaoks väga oluline. Järgnevalt soovime anda põhjaliku ülevaate sellest, milliseid isikuandmeid kogutakse siis, kui te meie veebilehte külastate ja sealseid pakkumisi kasutate, ning kuidas neid andmed seejärel edasi töödeldakse või kasutatakse. Lisaks saate teada, milliseid täiendavaid tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid rakendame.

Töötleme andmesubjekti isikuandmeid, nt nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber, alati kooskõlas kehtivate andmekaitsenõuetega. Andmekaitsedeklaratsiooni kaudu teavitame teid kogutavate, kasutatavate ja töödeldavate isikuandmete liigist, mahust ja eesmärgist ning selgitame teile kui andmesubjektile andmete töötlemist.

Kuigi oleme isikuandmete töötlejana rakendanud arvukaid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, võib internetipõhises andmeedastuses alati esineda turvalünki, mistõttu pole absoluutne kaitse tagatud. Palume seda meie internatipakkumise juures arvesse võtta.

2. Mõistete seletus

1.1 Isikuandmed nende andmekaitse-eeskirjade kohaselt on ksikandmed Teie isiklike vi materiaalsete asjaolude kohta. Siia hulka kuulvad Teie nimi, e-posti aadress, postiaadress ja telefoninumber.

1.2 Isikuandmete hulka kuulub ka teave meie veebisaidi kasutamise kohta, mida me kogume nende privaatsusphimtete kohaselt. Veebisaidi klastamiseks ainult informatiivsel eesmrgil kasutatakse ldjuhul logifaile ja kpsiseid.

3. Vastutava töötleja nimi ja aadress

Vastutav töötleja andmekaitseõiguse tähenduses on:

OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52
58710 Menden
Telefon: 0049 2373 89 0
Faks: 0049 2373 89 238
E-post: info(at)obo.de

4. Andmekaitsevoliniku kontaktandmed

OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG
- der Datenschutzbeauftragte -
Hüingser Ring 52
58710 Menden

Tel 0049-2373-89-1351
E-post: datenschutz(at)obo.de

5. Isikuandmete kustutamine ja kättesaamatuks muutmine / säilitamise aeg

Välja arvatud juhul, kui selle andmekaitsedeklaratsiooni B-jaos öeldakse teisiti, kustutame salvestatud isikuandmed pärast seda, kui nende salvestamine pole enam vajalik ja kustutamine ei ole vastuolus kehtivate õigusaktidega. Kui andmesubjekti andmeid ei kustutata, kuna need on vajalikud muudel õigusaktides lubatud eesmärkidel, piiratakse nende töötlemist. See tähendab, et andmed muudetakse kättesaamatuks ning neid ei töödelda muudel eesmärkidel. See kehtib eelkõige andmesubjekti selliste andmete kohta, mida tuleb säilitada äri- või maksuõiguse alusel.

Õigusaktide kohaselt on säilitamisaeg kuus aastat kooskõlas Saksa äriseadustiku (HGB) § 257 lõikega 1 (raamatupidamine, inventar, algsaldod, aastaaruanded, ärikirjavahetus, raamatupidamisdokumendid jne) või kümme aastat kooskõlas Saksa maksaseaduse (AO) § 147 lõikega 1 (raamatud, salvestised, majandusaruanded, raamatupidamisdokumendid, ärikirjavahetus jne).

6. Andmesubjekti õigused

6.1. Õigus kinnituse saamisele

Kõigil andmesubjektidel on õigus nõuda vastutavalt töötlejalt kinnitust andmesubjekti isikuandmete töötlemise kohta. Kui andmesubjekt soovib seda õigust kasutada, võib ta igal ajal meie või andmekaitsevoliniku poole pöörduda.

6.2. Õigus teabele

Igal andmesubjektil on õigus saada meilt igal ajal tasuta teavet tema kohta salvestatud isikuandmete kohta ning nende andmete koopiat. Lisaks on andmesubjektil õigus saada järgmist teavet:

- töötlemiseesmärgid

- töödeldavate isikuandmete kategooriad

- vastuvõtjad või vastuvõtjate kategooriad, kellele isikuandmeid on avalikustatud või avalikustatakse, eelkõige kolmandates riikides olevad vastuvõtjad või rahvusvahelised organisatsioonid

- kui võimalik, siis kavandatav isikuandmete säilitamise ajavahemik või, kui see ei ole võimalik, sellise ajavahemiku määramise kriteeriumid

- teave õiguse kohta taotleda vastutavalt töötlejalt andmesubjekti puudutavate isikuandmete parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist või esitada vastuväide sellisele isikuandmete töötlemisele

- teave õiguse kohta esitada kaebus järelevalveasutusele

- kui isikuandmeid ei koguta andmesubjektilt, siis olemasolev teave nende allika kohta

- teave artikli 22 lõigetes 1 ja 4 osutatud automatiseeritud otsuste, sealhulgas profiilianalüüsi tegemise kohta ning vähemalt nendel juhtudel sisuline teave kasutatava loogika ja selle kohta, millised on sellise töötlemise tähtsus ja prognoositavad tagajärjed andmesubjekti jaoks

Lisaks on andmesubjektil õigus saada teavet selle kohta, kas isikuandmeid on edastatud kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile. Kui see nii on, on andmesubjektil muu hulgas õigus nõuda teavet edastamisega seotud asjakohaste garantiide kohta.

Kui andmesubjekt soovib seda õigust kasutada, võib ta igal ajal meie või andmekaitsevoliniku poole pöörduda.

6.3 Õigus andmete parandamisele

Kõigil andmesubjektidel on õigus nõuda oma ebaõigete isikuandmete kohest parandamist. Lisaks on andmesubjektil õigus nõuda täiendusavalduse alusel isikuandmete töötlemise eesmärki silmas pidades mittetäielike andmete täiendamist.

Kui andmesubjekt soovib seda õigust kasutada, võib ta igal ajal meie või andmekaitsevoliniku poole pöörduda.

6.4 Õigus andmete kustutamisele

Igal andmesubjektil on õigus nõuda vastutavalt töötlejalt andmesubjekti puudutavate andmete kohest kustutamist, kui see on seotud järgmiste põhjustega ja töötlemine pole vajalik:

- Isikuandmed koguti eesmärkidel või viisil, milleks neid enam vaja pole.

- Andmesubjekt võtab tagasi nõusoleku, millel töötlemine kooskõlas GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktiga a või artikli 9 lõike 2 punktiga a põhineb, ning muu õiguslik alus töötlemisele puudub.

- Andmesubjekt vaidlustab töötlemise kooskõlas GDPR-i artikli 21 lõikega 1 ning töötlemiseks pole ülekaalukaid õigustatud põhjusi või andmesubjekt vaidlustab töötlemise kooskõlas GDPR-i artikli 21 lõikega 2.

- Isikuandmeid töödeldakse õigusvastaselt.

- Isikuandmed tuleb kustutada liidu või vastutavale töötlejale kohalduva liikmesriigi õiguse alusel.

- Isikuandmed koguti seoses pakutavate infoühiskonna teenustega kooskõlas GDPR-i artikli 8 lõikega 1.

Kui tegemist on mõne eespool nimetatud põhjusega ja andmesubjekt soovib kustutada OBO juures salvestatud isikuandmed, võib ta selleks igal ajal pöörduda meie andmekaitsevoliniku või muu töötaja poole. Seejärel täidame kustutuspalve viivitamatult.

Kui OBO on isikuandmed avalikustanud ja meie ettevõte on vastutava töötlejana kooskõlas GDPR-i artikli 17 lõikega 1 kohustatud isikuandmed kustutama, siis oleme kohustatud saadaolevaid tehnoloogilisi vahendeid ja rakenduskulusid arvesse võttes sobivate meetmete abil teavitama teisi avalikustatud andmete töötlejaid sellest, et andmesubjekt soovib kõigi oma isikuandmetega seotud linkide, koopiate või replikatsioonide kustutamist, kui andmete töötlemine pole enam vajalik. Võtame selleks igal konkreetsel juhul vajalikud meetmed.

6.5 Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele

Igal andmesubjektil on õigus nõuda vastutavalt töötlejalt isikuandmete töötlemise piiramist järgmistel juhtudel:

- andmesubjekt vaidlustab isikuandmete õigsuse, ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal isikuandmete õigsust kontrollida;

- isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist, vaid kasutamise piiramist;

- vastutav töötleja ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid need on andmesubjektile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;

- andmesubjekt on esitanud isikuandmete töötlemise suhtes GDPR-i artikli 21 lõike 1 kohaselt vastuväite, ajaks, kuni kontrollitakse, kas vastutava töötleja õiguspärased põhjused kaaluvad üles andmesubjekti põhjused.

Kui tegemist on mõne eespool nimetatud põhjusega ja andmesubjekt soovib nõuda OBO juures salvestatud isikuandmete töötlemise piiramist, võib ta selleks igal ajal pöörduda meie andmekaitsevoliniku või muu töötaja poole. Seejärel piirame andmete töötlemist.

6.6 Andmete ülekandmise õigus

Igal andmesubjektil on õigus saada teda puudutavaid isikuandmeid, mida ta on vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, ilma et vastutav töötleja, kellele kõnealused isikuandmed on esitatud, seda takistaks, kui töötlemine põhineb GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktil a või artikli 9 lõike 2 punktil a või artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud lepingul ja töödeldakse automatiseeritult ning töötlemine ei ole vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või vastutavale töötlejale antud avaliku võimu teostamiseks.

Lisaks on andmesubjektil õigus nõuda seoses andmete ülekandmise õigusega, mis on sätestatud GDPR-i artikli 20 lõikes 1, oma isikuandmete edastamist teisele vastutavale töötlejale, eeldusel, et see on tehniliselt teostatav ja see ei kahjusta teiste isikute õigusi ja vabadusi.

Andmete edastamise õiguse kasutamiseks võib andmesubjekt igal ajal meie või andmekaitsevoliniku poole pöörduda.

6.7 Õigus esitada vastuväiteid

Igal andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti e või f alusel. See kehtib ka nendele sätetele tugineva profiilianalüüsi suhtes.

Vaidlustamise korral OBO enam isikuandmeid ei töötle, välja arvatud juhul, kui suudame tõendada, et töötleme andmeid mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil

Kui OBO töötleb isikuandmeid otseturunduse eesmärgil, on andmesubjektil õigus esitada igal ajal vastuväide isikuandmete töötlemisele sellise reklaami eesmärgil. See kehtib ka otseturundusega seotud profiilianalüüsi kohta. Kui andmesubjekt vaidlustab meiepoolse andmetöötluse otseturunduse eesmärgil, ei töötle me tema andmeid enam sellel eesmärgil.

Lisaks on igal andmesubjektil õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub arhiveerimise, teadus- ja ajaloouuringute või statistilisel eesmärgil kooskõlas GDPR-i artikli 89 lõikega 1, välja arvatud juhul, kui selline töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks.

Vaidlustamisõiguse kasutamiseks võib andmesubjekt otse meie poole pöörduda. Lisaks on andmesubjektil õigus seoses infoühiskonna teenuste kasutamisega sõltumata direktiivist 2002/58/EÜ kasutada oma vaidlustamisõigust automatiseeritud vahendite teel, mis põhinevad tehnilistel kirjeldustel.

6.8 Automatiseeritud töötlusel põhinevate üksikotsuste tegemine, sealhulgas profiilianalüüs

Igal andmesubjektil on Euroopa seadusandja poolt antud õigus, et tema kohta ei võetaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil, mis toob kaasa teda puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab talle märkimisväärset mõju, välja arvatud juhul, kui otsus

- on vajalik andmesubjekti ja vastutava töötleja vahelise lepingu sõlmimiseks või täitmiseks;

- on lubatud vastutava töötleja suhtes kohaldatava liidu või liikmesriigi õigusega, milles on sätestatud ka asjakohased meetmed andmesubjekti õiguste ja vabaduste ning õigustatud huvide kaitsmiseks, või

- põhineb andmesubjekti selgesõnalisel nõusolekul.

Kui otsus

- on vajalik andmesubjekti ja vastutava töötleja vahelise lepingu sõlmimiseks või täitmiseks;

- tehakse andmesubjekti selgesõnalise nõusolekuga, võtab OBO tarvitusele asjakohased meetmed, et kaitsta andmesubjekti õigusi, vabadusi ja õigustatud huve, vähemalt õigust otsesele isiklikule kontaktile vastutava töötlejaga, et väljendada oma seisukohta ja vaidlustada otsus.

Kui andmesubjekt soovib kasutada automatiseeritud otsustega seotud õigusi, võib ta igal ajal meie või andmekaitsevoliniku poole pöörduda.

6.9 Õigus võtta tagasi andmekaitsealane nõusolek

Igal andmesubjektil on õigus igal ajal tagasi võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek.

Kui andmesubjekt soovib kasutada nõusoleku tagasivõtmise õigust, võib ta igal ajal meie poole pöörduda.

Iga andmesubjekt võib kõigi andmekaitsealaste küsimuste ja ettepanekute korral meie poole pöörduda.

6.10 Õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele

Igal andmesubjektil on õigus esitada andmekaitse järelevalveasutusele igal ajal kaebus oma isikuandmete töötlemise kohta.

7. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Kui selle andmekaitsedeklaratsiooni B-jaos ei ole vastava andmetöötlusprotsessi kohta teisiti öeldud, kehtivad järgmised nõuded.

OBO jaoks on GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a õiguslik alus töötlemiseks, kus on vaja nõusolekut kindla töötluseesmärgi jaoks. Kui isikuandmete töötlemine on vajalik meie endi või meie tütarettevõtte poolt, kelle teenuste ja/või toodete kohta päring esitatakse, lepingu täitmiseks, mille osaline andmesubjekt on, põhineb töötlemine GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktil b. Sama kehtib töötlemise kohta, mis on vajalik lepinguliste meetmete täitmiseks, näiteks meie teenuste ja toodete kohta esitatud päringute puhul.

Kui OBO-l on õigusaktidest tulenev kohustus isikuandmeid töödelda, põhineb töötlemine GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktil c. Harvadel juhtudel võib isikuandmete töötlemine olla vajalik andmesubjekti või teise füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks. Sellisel juhul põhineb töötlemine GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktil d.

Samuti võib töötlemine põhineda GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktil f. Sellel õiguslikul alusel põhinevad protsessid, mida ükski eespool nimetatud õiguslik alus ei hõlma ja kui töötlemine on vajalik OBO või kolmanda isiku õigustatud huvi säilitamiseks, eeldusel, et andmesubjekti huvid, põhiõigused ja põhivabadused ei kaalu neid huve üles. Selline töötlemine on meile lubatud eelkõige põhjusel, et Euroopa seadusandja on selle eraldi välja toonud (vrd GDPR-i põhjenduse 47 teist lauset).

8. Õigustatud huvi arvestamine

Kui vastava andmetöötlusprotseduuri kohta ei ole selle andmekaitsedeklaratsiooni B-jaos teisiti öeldud ja isikuandmete töötlemine põhineb GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktil f, on tegemist õigustatud huviga meie äritegevuse jaoks ning sellega seotud majandushuviga.

9. Andmekaitse meie kontaktandmete kasutamisel / tagasivõtmise võimalus

Kui kasutate meiega ühenduse võtmiseks meie veebilehel olevaid kontaktandmeid (nt meie e-posti aadress või faksinumber), töötleme seoses sellega edastatud isikuandmeid kontakti võtmisega seotud eesmärgil. Kui teie päring ei ole seotud OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG (OBO) teenuste ja/või toodetega, vaid mõne tütarettevõttega, töötleb päringut ja vastab sellele vastav tütarettevõte, kellele teie päring edastatakse.

Kui teie kontaktivõtu põhjus on huvi meie teenuste või toodete vastu või meiega seotud lepingu täitmine, on õiguslik alus GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt b. Muudel kontakti võtmise juhtudel on GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f järgi tegemist meie õigustatud huviga seoses teie poolt algatatud kontaktivõtuga.

Teie päringule vastamiseks või lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks kogutud isikuandmed salvestatakse kuni päringu täieliku käsitlemise või lepingu täitmiseni ning seejärel kustutatakse (võttes arvesse võimalikke garantiitähtaegu), välja arvatud juhul, kui meil on GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti c järgi maksu- ja äriõiguslik (äriseadustik, maksuseadustik või maksumäärus) kohustus andmeid pikema aja jooksul säilitada ja dokumenteerida või kui olete kooskõlas GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktiga a andnud nõusoleku pikemaks säilitamiseks. Lisaks soovime hoida teiega sidet ka pärast lepingu täitmist või lõppemist ning teid elektrooniliselt, näiteks teie antud e-posti aadressil meie teenustest ja pakkumistest teavitada. Andmete töötlemisel sellel kliendisuhte hoidmise eesmärgil ning kontakti võtmise hõlbustamisel toetume õigustatud huvile GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f tähenduses, kusjuures oma huvide kaalumisel teie põhiõiguste- ja vabadustega arvestame ka eelistega, mida selline kontakti võtmine võimaldab näiteks teabe kiireks edastamiseks teenuste ja pakkumiste kohta, uute ehitusprojektide jaoks pakkumiste küsimiseks või küsimuste esitamiseks otse kontaktisikutele. Teil on oma konkreetsest olukorrast lähtuvalt õigus vaidlustada igal ajal andmetöötlus, mis toimub GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f alusel ja ei toimu otseturunduse jaoks. Otseturunduse puhul saate seevastu töötlemise igal ajal ilma põhjendusi esitamata vaidlustada.

Andmeid, mida töödeldakse kooskõlas GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktiga f kliendisuhte hoidmiseks või kontakti võtmiseks, töödeldakse kuni õigustatud huvi äralangemiseni ning kustutatakse seejärel, kuid mitte hiljem kui pärast seda, kui oleme teilt saanud andmetöötluse kohta vastuväite. See ei mõjuta nende andmete säilitamist juhul, kui see on õigusaktides kohustuslikuna ette nähtud.

Selle eeskirja järgi töödeldavate isikuandmete vastuvõtjad on IT-teenuse pakkujad (eelkõige majutusteenuse pakkujad), kellega sõlmime kooskõlas GDPR-i artikliga 28 volitatud töötleja lepingud, ja vajadusel tütarettevõtted, kelle teenuseid ja/või tooteid teie päring puudutab.

10. Andmekaitse tööle kandideerijate puhul ja tööle võtmise protsessis

Kogume ja töötleme tööle kandideerijate isikuandmeid tööle võtmise protsessi raames, mille õiguslik alus on lepingu sõlmimiseks vajalikud meetmed GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti b järgi või meie õigustatud huvi töötajate töölevõtmisel kooskõlas GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktiga f.

Töötlemine võib toimuda ka elektrooniliselt, näiteks kui tööle kandideerija edastab meile kandideerimisdokumendid näiteks e-posti või meie kontaktivormi kaudu. Kui sõlmime kandidaadiga töölepingu, salvestatakse edastatud andmed töösuhte käigushoidmise eesmärgil, võttes arvesse õigusaktides kehtestatud nõudeid. Kui vastutav töötleja ei sõlmi kandidaadiga töölepingut, kustutatakse kandideerimisdokumendid kaks kuud pärast äraütleva otsuse tegemist automaatselt, välja arvatud juhul kui vastutaval töötlejal on andmete säilitamiseks õigustatud huvi. Selline õigustatud huvi võib olla näiteks tõendamiskohustus Saksa võrdse kohtlemise seaduse (AGG) järgi.

Kandideerimisavalduste digitaalsel kogumisel on töödeldud isikuandmete vastuvõtjad meie IT-teenuse pakkujad (nt majutusteenuse pakkuja), kellega oleme sõlminud vastavad volitatud töötleja lepingud GDPR-i artikli 28 alusel.

11. Andmekaitse-eeskirjade muutmine

OBO jätab endale õiguse neid andmekaitse-eeskirju igal ajal muuta. Kehtiv versioon on veebilehel kättesaadav. Külastage veebilehte regulaarselt ja tutvuge kehtivate andmekaitse-eeskirjadega.

B. Andmetöötluse erisätted meie veebilehel

1. Teie andmete kogumine ja kasutamine

Teie andmete kogumise ulatus ja viis ning andmete kasutamine sõltub sellest, kas külastate meie veebilehte ainult info vaatamiseks või kasutate meie pakutavaid teenuseid, näiteks sõlmite veebilehel lepingu ja registreerute.

2. Kasutamine teavitamise eesmärgil / kogutud andmed / küpsised

(1) Ainult teavitamise eesmärgil kasutamise korral, näiteks kui te meie veebilehel tellimust ei tee ega muul viisil andmeid ei edasta, kogume ainult selliseid andmeid, mida edastab meie serverile teie veebilehitseja. Kui soovite meie veebilehte vaadata, kogume andmeid, mis on meile tehniliselt vajalikud selleks, et saaksime teile oma veebilehte kuvada ning kindlustada stabiilsus ja turvalisus (õiguslik alus on GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f):

  • IP-aadress
  • päringu kuupäev ja kellaaeg
  • ajavööndi erinevus Greenwichi ajast (GMT)
  • päringu sisu (konkreetne leht)
  • juurdepääsu olek / HTTP olekukood
  • edastatud andmehulk
  • veebileht, kust päring saabus
  • veebilehitseja
  • operatsioonisüsteem ja selle kasutajaliides
  • veebilehitseja tarkvara keel ja versioon.
(2) Selle eeskirja punkti 1 alusel töödeldavad andmed salvestatakse näidatud eesmärkidel 30 päevaks ja kustutatakse seejärel.

(3) Lisaks eespool nimetatud andmetele salvestatakse meie veebilehe külastajate arvutisse küpsised. See toimub GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti a järgi teie nõusoleku alusel, eeldusel, et olete meie veebilehe avamisel nõustunud küpsiste kasutamisega. Sellistel juhtudel kasutatakse ka nn nõustumisküpsist, mille ainus sisu on teave selle kohta, et küpsist on klõpsatud ja seansiküpsise salvestamise luba on antud. Lisaks kasutatakse küpsiseid meie õigustatud huvi alusel kooskõlas GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktiga f selleks, et meie veebipakkumist optimeerida ja ökonoomselt käigus hoida. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie kõvakettale ja seotakse teie poolt kasutatava veebilehitsejaga ning mille kaudu saab küpsise salvestaja (meie) kindlat teavet. Küpsised ei saa käivitada programme ega edastada teie arvutisse viiruseid. Need on mõeldud selleks, et veebipakkumine üldiselt kasutajasõbralikumaks ja tõhusamaks teha.

(4) Küpsiste kasutamine:

a) Meie veebilehel kasutatakse järgmisi küpsiseliike, mille mahtu ja funktsioone selgitatakse allpool:

- ajutised küpsised (punkt b)
- püsiküpsised (punkt c).

b) Püsiküpsised kustutatakse automaatselt pärast veebilehitseja sulgemist. Nende alla kuuluvad eelkõige seansiküpsised. Need salvestavad nn seansitunnuse, mille alusel saab teie veebilehitseja päringuid sama seansiga siduda. See võimaldab teie arvutit ära tunda, kui te meie veebilehte korduvalt külastate. Seansiküpsised kustutatakse pärast väljalogimist või veebilehitseja sulgemist.

c) Püsiküpsised kustutatakse automaatselt pärast ettenähtud aja möödumist, mis sõltub küpsisest ja võib ulatuda mitme aastani. Küpsiseid saate oma veebilehitseja turvasätetes igal ajal kustutada.

d) Saate veebilehitseja sätteid oma soovide järgi muuta ning näiteks kolmandate isikute küpsised või kõik küpsised keelata. Juhime teie tähelepanu sellele, et sellisel juhul ei pruugi te kõiki selle veebilehe funktsioone kasutada saada.
(5) Eespool kirjeldatud viisil töödeldud andmete vastuvõtjad on IT-teenuse pakkujad (eelkõige majutusteenuse pakkujad), kellega oleme sõlminud vastavad volitatud töötleja lepingud kooskõlas GDPR-i artikliga 28.

3. Google Analytics

Seoses oma õigustatud huviga veebipakkumise analüüsimise, optimeerimise ja ökonoomse kasutamise vastu GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f alusel kasutame ettevõtte Google Inc. (edaspidi: Google) Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA veebianalüüsi teenust Google Analytics.

Google kasutab küpsiseid. Küpsise kaudu kogutud teave selle veebipakkumise kasutamise kohta kasutaja poolt edastatakse tavaliselt Google’i serverisse USA-s ja salvestatakse seal.

Google on sertifitseeritud Privacy Shieldi leppe alusel ning annab seeläbi garantii Euroopa andmekaitseõiguse järgimisele:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Google kasutab neid andmeid meie nimel selleks, et meie veebipakkumise kasutamist kasutajate poolt hinnata, veebipakkumise raames toimunud tegevuste kohta aruandeid koostada ja muid teenuseid seoses veebipakkumise kasutamise ja internetikasutusega meile osutada. Sealjuures võidakse töödeldud andmete põhjal koostada kasutajate kohta pseudonüümitud kasutajaprofiile.

Kasutame Google Analyticsit selleks, et kuvada Google'i ja selle partnerite reklaamteenuste raames kuvada kindlaid reklaame ainult sellistele kasutajatele, kes on tegelikkuses näidanud üles huvi meie veebipakkumise vastu või kellel on kindlad tunnused (nt huvi kindlate teemade või toodete vastu, mida on võimalik kindlaks teha külastatud veebilehtede alusel), mille me Google'ile edastame (nn taasturundamine või Google Analytics Audiences). Taasturundamise abil soovime tagada selle, et meie reklaam vastab kasutaja potentsiaalsele huvile ega mõju pealetükkivalt.

Kasutame Google Analyticsit koos Universal Analyticsi funktsioonidega. Universal Analytics võimaldab meil analüüsida seadmeteülest tegevust meie lehekülgedel (nt sisenemisel sülearvuti ja hiljem tahvelarvuti kaudu). See on võimalik kasutaja pseudonüümtunnuse sidumise abil. Selline seos tekib siis, kui registreerite kasutajakonto või logite oma kasutajakontole. Google'ile ei edastata isikuandmeid. Isegi kui Universal Analyticsiga kaasnevad Google Analyticsis lisafunktsioonid, ei tähenda see, et sellega kaasneks andmekaitsemeetmete piiramine, nt IP varjamine või veebilehitseja lisandprogramm.

Kasutame Google Analyticsit ainult koos aktiivse IP-anonüümimisega. See tähendab, et Google lühendab kasutaja IP-aadressi EL-i liikmesriikides või Euroopa Majanduspiirkonna riikides. Vaid erandjuhtudel kantakse Google'i serverisse USA-s üle terve IP-aadress ja lühendatakse seal.

Kasutaja veebilehitseja kaudu edastatud IP-aadressi ei seota teiste Google’i andmetega. Kasutajad saavad takistada küpsiste salvestamist veebilehitseja tarkvara vastava seadistusega; lisaks saavad kasutajad takistada küpsise abil kogutud ja veebisaidi kasutamisega seotud andmeid Google’iga jagamast ning nende andmete töötlemist Google’i poolt, laadides lingilt (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) alla ja installides järgmiselt lingilt veebilehitseja pistikprogrammi:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Lisateavet Google'i poolse andmekasutuse ning seadistus- ja vaidlustamisvõimaluste kohta saate siit:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners
http://www.google.com/policies/technologies/ads
http://www.google.de/settings/ads

Lisaks saate oma andmete kogumist Google Analyticsi poolt takistada (eelkõige mobiilsetes lõppseadmetes, kus ei lubata eespool nimetatud tarkvara paigaldada), klõpsates järgmisel lingil. Paigaldatakse loobumisküpsis, mis takistab edaspidi teie andmete kogumist selle veebilehe külastamisel: Google Analyticsi inaktiveerimine

5. Meie veebilehel olevate funktsioonide ja pakkumiste kasutamine

Kui soovite kasutada meie veebilehel pakutavaid teenuseid, näiteks tellida meie veebipoest tooteid või tellida uudiskirja, peate meile edastama täiendavaid isikuandmeid. Selle kohta leiate täpsemat teavet järgnevatest tingimustest.

5.1 Kontaktivorm

(1) Meie vabatahtlike kontaktivormide kasutamisel küsitakse teilt teie ettevõtte ja teie enda nime, ettevõtte postiaadressi ja teie e-posti aadressi, kusjuures need andmed on tähistatud kohustuslike andmetena. Lisaks on teil vajadusel võimalik esitada täiendavaid andmeid, et enda kättesaadavust ja kontaktivõtu võimalusi optimeerida (nt telefoninumber, ametinimetus ja päringu/kontaktivõtu põhjus (sõnum).

(2) Päringu saatmisel salvestatakse teie IP-aadress ja kontakti aeg. Selle eesmärk on tõendada teie päringut ning vajadusel uurida teie isikuandmete väärkasutamist.

(3) Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on kõigepealt teie selgesõnaline nõusolek kooskõlas GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktiga a. Lisaks on andmete töötlemine vajalik teie päringule vastamiseks ning seega ka lepingu ettevalmistamiseks ja sõlmimiseks kooskõlas GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktiga b. Lisaks töödeldakse andmeid õigustatud huvi alusel kooskõlas GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktiga f selleks, et vastata teie päringule meie teenuste või pakkumise kohta ning tõestada selleks kasutatud e-posti aadressi võimalikku väärkasutamist. Kohustuslike ja vabatahtlike andmete eristamise korral küsitakse kohustuslike andmetena GDPR-i artikli 5 lõike 1 punkti c ja artikli 25 tähenduses ainult selliseid andmeid, mis edastatakse tavaliselt ka muude päringu esitamise viiside korral, näiteks päringu esitaja e-kirja signatuuris, ning mille puhul on kogemus näidanud, et andmed (vt punkti 2) on päringule vastamiseks vajalikud. Tavaliselt on neid andmeid vaja selleks, et näiteks
- määrata kindlaks päringu esitaja piirkond
- määrata õige müügiesindaja
- saata kutseid sobivatele messidele, seminaridele jne
- saata seminaridel osalejatele tunnistusi
- saata trükiseid
- saata materjale/näidiseid
- soovitada kohalikke hulgimüüjaid
Vabatahtlikud andmed, näiteks ametikoht ja päringu taust aitavad teid kohe parimal viisil teenindada, ilma et oleks vaja esitada täiendavaid küsimusi, sest meil on eri ametitele erinevad tooted ja info. Õigustatud huvi kooskõlas GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktiga f on olemas ka siis, kui teie poolt esitatud andmeid soovitakse kasutada (võimaliku) kliendiga ühenduse võtmiseks ning pakkumiste ja teenuste kohta info edastamiseks.

(5) Kustutame teie esitatud andmed kohe, kui nende salvestamine eespool nimetatud eesmärkidel pole enam vajalik. Kui olete andmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasi võtnud (see on võimalik igal ajal edasiulatuva mõjuga, kuid ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud andmetöötlust) ja/või vaidlustate andmetöötluse õigustatud huvi alusel (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f), kustutame andmed kohe. See ei kehti ainult siis, kui on muu õiguslik alus (nt GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktist b tulenev lepingueelne ja -järgne kohustuste täitmine), mis õigustab edasist töötlust või mis takistab kohest kustutamist õigusaktides sätestatud säilituskohustuse tõttu (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt c).

(6) Selle eeskirja kohaselt töödeldud andmete vastuvõtjad on IT-teenuse pakkujad (eelkõige majutusteenuse pakkujad), kellega oleme sõlminud vastavad volitatud töötlemise lepingud kooskõlas GDPR-i artikliga 28, ja vajadusel tütarettevõtted, kelle teenuseid ja/või tooteid teie päring puudutab.

5.2 Uudiskiri

(1) Oma nõusoleku või e-posti aadressi edastamisel saate tellida meie uudiskirja, kus teid teavitatakse meie uutest huvitavatest pakkumistest, teenustest, toodetest ja uudistest ning muudest OBO-ga seotud teemadest. Uudiskirja tellimiseks on vaja edastada ainult e-posti aadress.

(2) Kasutame uudiskirja tellijate puhul nn kahekordset nõustumist. See tähendab, et pärast uudiskirja tellimist saadetakse teie poolt näidatud e-posti aadressile e-kiri, kus palume kinnitada, et soovite uudiskirja saada. Kui te tellimust 72 tunni jooksul ei kinnita, blokeeritakse ja kustutatakse teie andmed automaatselt. Lisaks salvestame teie kasutatud IP-aadressi ning tellimuse esitamise ja kinnitamise aja. Selle eesmärk on tõendada teie tellimust ning vajadusel uurida teie isikuandmete väärkasutamist. Pärast seda, kui olete uudiskirja tellimuse kinnitanud, salvestame teie edastatud andmed kooskõlas jaotisega 2 uudiskirja saatmise eesmärgil ning selleks, et tõestada teie e-posti aadressi võimalikku väärkasutamist kooskõlas jaotisega 2.

(4) Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on teie selgesõnaline nõusolek kooskõlas GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktiga a ning võttes arvesse jaotise 2 kohaselt töödeldud andmete puhul meie õigustatud huvi tõestada kooskõlas GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktiga f selleks kasutatud e-posti aadressi võimalikku väärkasutamist.

(5) Saate oma nõusoleku uudiskirja saatmise kohta igal ajal tagasi võtta ja uudiskirjast loobuda. Uudiskirjast loobumiseks klõpsake uudiskirja e-kirjas oleval lingil või saatke e-kiri aadressile info(at)obo.de või impressumis näidatud kontaktandmetele.

(6) Teie e-posti aadress salvestatakse uudiskirja saatmise eesmärgil ainult tellimuse kehtivuse perioodiks. Muud, kooskõlas jaotisega 1 salvestatud andmed kustutatakse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast uudiskirjast loobumist.

(7) Selle eeskirja kohaselt töödeldud andmete vastuvõtjad on IT-teenuse pakkujad (eelkõige majutusteenuse pakkujad), kellega oleme sõlminud vastavad volitatud töötlemise lepingud kooskõlas GDPR-i artikliga 28.

5.3 OBO Construct

(1) Pakume oma klientidele, töötajatele ja võimalikele uutele klientidele ning lepingupartneritele oma veebilehe kaudu võimalust kasutada eri kasutustasanditel meie tarkvara OBO Construct. Selle saab alla laadida või kasutada seda veebirakenduses. Meie tarkvara allalaadimisel ja/või kasutamisel sõlmite meiega vastava kasutuslepingu isegi siis, kui kasutamine on võimalik tasuta.

Tarkvara allalaadimiseks tuleb kõigepealt esitada allalaadimisvormil andmed kasutaja isiku kohta. Nende andmete puhul on tegemist eelkõige põhiandmetega, nagu kasutaja nimi, aadress ja e-posti aadress, mida on vaja selleks, et kasutajat lepingupartnerina tuvastada ja temaga sellega seoses ühendust võtta (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt b). Lisaks küsitakse ametinimetust, mille alusel saame toodete kasutajaid eri tegevusvaldkondadega seostada ja tooteid nendele kutsealadele suunata, mis tarkvara kõige rohkem kasutavad. Selline andmetöötlus toimub meie õigustatud huvi alusel (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f). Lisaks töödeldakse andmeid ka kooskõlas GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktiga a teie nõusoleku alusel, mille andmine on täiesti vabatahtlik ja millega te nõustute tasuta tarkvara kasutama ja seoses sellega oma andmeid avaldama.

Lisaks tarkvara allalaadimise võimalusele pakume mõnede OBO-Constructi toodete puhul (nt OBO Construct põrandasiseste süsteemide ning OBO Construct maandussüsteemide jaoks) võimalust registreeruda tarkvara kasutajaks ning luua edaspidiseks sisselogimiseks parool. Registreerimisel küsitakse samu andmeid samal eesmärgil nagu eespool kirjeldatud allalaadimisvormi juures. Teie meiliaadressi küsitakse lisaks registreerimise lõpuleviimiseks, sest peate registreerumist meilis olevale lingile klõpsates kinnitama, et konto aktiveerida. Samuti on teie meiliaadressi vaja selleks, et teie seadistust salvestada ja teiega seostada. Oma meiliaadressi ja parooliga saate kasutajana sisse logida ning kõiki oma projekte ja seadistusi vaadata.

Kohe pärast konto loomist saate luua nii palju projekte kui ise tahate. Ainsad kohustuslikud väljad on projekti nimi ja tellimuse kuupäev. Kuupäevana on vaikimisi seatud tänane kuupäev ja projekti vaikenimi on "Uus projekt", kuid neid saab muuta. Nii saate luua projekti otse, ilma projekti kohta muid andmeid esitamata. Teil on võimalik muuta projekti nime ja lisada muid projekti andmeid (nt projekti lühend, projekti number, kliendi number, kliendi nimi, kliendi aadress). Teie poolt selle käigus loodud andmed salvestatakse meie serveris ja neid saab vaadata ainult vastav kasutaja (st teie) parooli sisestamisel.

Eespool nimetatud andmeid töödeldakse teie poolt registreerimisel antud nõusoleku alusel kooskõlas GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktiga a, samuti lepingu täitmiseks vastavalt GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktile b. Lisaks on meil kooskõlas GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktiga f õigustatud huvi pakkuda oma (võimalikele ja/või endistele) klientidele ning töötajatele ja lepingupartneritele praktilist ja vajadustele kohandatud tarkvara, mida tuleb pidevalt optimeerida. Pidevaks optimeerimiseks on vaja tarkvara kasutamist analüüsida. Tarkvara analüüsitakse veebirakenduste puhul Google Analyticsi abil (vt selle ja vaidlustamise võimaluse kohta eespool jaotist B 3). Teie projektis loodud isikuandmetele juurdepääsu ei toimu.

Lepingu täitmiseks (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt b) vajalik, kuid igal juhul ka meie õigustatud huvides (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f) on lisaks ka see, et võime teiega ühendust võtta teie poolt salvestatud kontaktandmetel selleks, et küsida teilt tagasisidet kasutatava tarkvara kohta ja/või saada teilt parandusettepanekuid või tutvustada teile kasutatavas rakenduses uusi võimalusi või täiendusi / muid kasutusviise.

(2) Teie isikuandmeid ei edastata ilma teie selgesõnalise nõusoleku või õigusliku aluseta lepingu täitmisega mitteseotud isikutele, välja arvatud meie nimel tegutsev tarkvaraarendaja. Edastame need andmed volitatud tarkvaraarendajale, kes saab teile saata vajalikku tehnilist teavet või värskendusi teie poolt kasutatava tarkvara kohta. Juhime tähelepanu sellele, et sellisel juhul on tegemist volitatud töötlemisega kooskõlas GDPR-i artikliga 28. Vastavad tarkvaraarendajad on lepingus kohustunud järgima kooskõlas õigusaktides sätestatud nõuetega andmekaitseõiguslikke sätteid.

(3) Pärast lepingu täiemahulist täitmist blokeeritakse teie andmed edasisest kasutamisest. Pärast maksu- ja äriõiguslike tähtaegade möödumist kustutatakse need andmed, välja arvatud juhul, kui olete edasise kasutamisega nõustunud. Andmeid, mida töödeldakse kooskõlas GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktiga f, töödeldakse kuni õigustatud huvi äralangemiseni ning kustutatakse seejärel, kuid mitte hiljem kui pärast seda, kui oleme teilt saanud andmetöötluse kohta vastuväite. See ei mõjuta nende andmete säilitamist juhul, kui see on õigusaktides kohustuslikuna ette nähtud.

(4) Tarkvara pakkumisel äpipoe kaudu tuleb lisaks arvestada äpipoe pidaja teabega teie andmete käitlemise kohta. Sellise andmekasutuse eest vastutab ainult äpipoe pidaja.

6. Sotsiaalvõrgustike pistikprogrammid

Meie veebilehel ei kasutata sotsiaalvõrgustike pistikprogramme. Kasutame üksnes eri sotsiaalmeediateenuste linke. Seda, milliseid andmeid vastavad teenusepakkujad koguvad ja kuidas neid kasutavad, leiate vastava teenuse andmekaitsedeklaratsioonist.

7. Google Maps

Sellel veebilehel kasutatakse Google Mapsi interaktiivsete kaartide kuvamiseks ja kohalesõidukirjelduste koostamiseks. Google Maps on ettevõtte Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA kaarditeenus. Selle teenuse kasutamisel kuvatakse teile meie asukoht ja võimalik teekond. See on õigustatud huvi GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f tähenduses.

Google Mapsi kasutamisel võidakse edastada selle veebilehe kasutamise andmeid, sh teie IP-aadress ja marsruudi planeerimise jaoks sisestatud (lähte)aadress USA-sse Google'ile. Kui avate mõne meie veebilehe, mis sisaldab Google Mapsi, loob teie veebileht otseühenduse Google'i serveritega. Google edastab kaardi sisu otse teie veebilehitsejale ning sisu lisatakse otse veebilehele. Seetõttu ei saa meie mõjutada Google'i poolt sellisel viisil kogutavaid andmeid. Meie andmetel kogutakse selle käigus vähemalt järgmisi andmeid:
- vastava veebilehe külastamise kuupäev ja kellaaeg,
- avatud veebilehe aadress või URL,
- IP-aadress, marsruudi planeerimisel sisestatud (lähte)aadress.

See toimub sõltumata sellest, kas olete Google'isse loginud kasutajakontoga või teil puudub kasutajakonto. Kui olete Google'isse loginud, seotakse teie andmed vahetult teie kontoga. Kui te ei soovi, et Google looks seose teie profiiliga, peate enne nupu aktiveerimist välja logima. Google salvestab teie andmed (ka sisselogimata kasutajatel) kasutajaprofiilina ja analüüsib neid. Selline analüüsimine toimub eelkõige kooskõlas GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktiga f seoses Google'i õigustatud huviga kuvada isikupärastatud reklaami, teha turu-uuringuid ja/või kujundada oma veebilehte vastavalt vajadusele.

Saate sellise kasutajaprofiili loomise vaidlustada, pöördudes selleks otse Google'i poole. Lugege selleks Google'i andmekaitsedeklaratsiooni aadressil https://www.google.com/policies/privacy. Vaidlustamisvõimalust (keeldumine) saab kasutada selle lingi kaudu: www.google.com/settings/ads/.

Google LLC asukohaga USA-s on sertifitseeritud USA j Euroopa vahelise Privacy Shieldi leppe alusel, mis tagab EL-is kehtiva andmekaitsetaseme Euroopa Komisjoni (kritiseeritud) arusaama järgi.

Kui te ei ole nõus oma andmete edaspidise Google'ile edastamisega Google Mapsi kaudu, on teil võimalus Google Mapsi veebiteenus täielikult keelata, lülitades JavaScripti oma veebilehitsejas välja. Sellisel juhul ei saa sellel veebilehel kasutada Google Mapsi ega kuvada kaarti.

Google'i kasutustingimusi saate vaadata aadressil http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html ning Google Mapsi täiendavad kasutustingimused on saadaval aadressil https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html. Põhjalikku teavet Google Mapsi kasutamisega seotud andmekaitse kohta leiate Google'i veebilehelt (Google Privacy Policy): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Meie veebilehe kasutamisel nõustute enda kohta kogutud andmete töötlemisega Google Mapsi marsruudiplaneerija poolt eespool kirjeldatud viisil ja eespool nimetatud eesmärgil.

8. Turvameetmed

Kasutame korralduslikke, lepingulisi ja tehnika tasemele vastavaid tehnilisi turvameetmeid, et tagada andmekaitsenõuete täitmine ning meie poolt töödeldavate andmete kaitse juhusliku või tahtliku manipulatsiooni, kaotsimineku, hävimise ja volitamata isikute juurdepääsu eest. Turvameetmete hulka kuulub eelkõige andmete kodeeritud edastamine teie veebilehitseja ja serveri vahel.